Kahn the Courthouse Dog

Kahn push
kahn2010
kahnplayyard-2
Baby Kahn 2
Baby Kahn playing
Baby Kahn
DSC_0400
DSC_0424
DSC_0439
Eric Olsen, Marilyn Dufrat,Juanita  Maley and Kahn
Kahn hold
Kahn in front of the Courthouse
Kahn resting
Kahn tug
Kahn with gavel lightened
Kahn with handler Juanita Maley
Kahn